Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

  • 1

Rekonstrukce domu čp. 7

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Obec Žim,  Žim 28, 415 01 Teplice
 IČ: 266663    Kód obce: CZ0426567884

Závěrečná zpráva o realizaci projektu:


 Stavební úpravy Žim čp. 7 – vybudování 15. bytových jednotek       


 Pro:  Státní fond rozvoje bydlení ČR
         Dlouhá 13
         Praha 1
 
Předmět stavby:

-Předmětem stavby, bylo vybudování 15. bytových jednotek pro občany s
   omezeným příjmem.
 -Rekonstrukce byla prováděna na domech pod číslem popisným 7
   a to objekt:

  „A“ ve kterém je vybudováno 10  bytových jednotek, z toho jeden upravitelný.
  „B“ ve kterém je vybudováno 5 bytových jednotek.

 - Výběrové řízení pro výběr zhotovitele díla se uskutečnilo dne 18.7. 2005
 - Ve výběrovém řízení (ekonomická výhodnost),byla vybrána stavební firma:

 HAVI Teplice s.r.o. Novosedlická ul. čp. 2888, 415 01 Teplice  IČ: 40232981

 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek je ze dne 25.7.2005
 - Smlouva o dílo byla uzavřena se zhotovitelem:
   HAVI Teplice s.r.o. dne 22.8.2005 a
   dodatek č.1 k uzavřené SoD ze dne 12.6.2006
 - Termín zahájení prací – předání staveniště 15.9.2005
 - Termín dokončení prací – 15.7.2006
- Předání a převzetí dokončené stavby se uskutečnilo dne 17.7. 2006
 - Kolaudace stavby byla provedena  27.11. 2006 a kolaudační rozhodnutí
   nabylo právní moc dne 30.11. 2006
 

Průběh stavby:

 Realizace stavby probíhala v souladu s projektem stavby a během
  realizace se provedly dílčí drobné změny oproti projektu stavby, na základě
 požadavku investora díla.
 Jednalo se o stavební úpravy při výměně stropních konstrukcí, jejíchž stav
  nebyl při zpracování projektu detailně znám.
 Veškeré změny byly odsouhlaseny projektantem stavby ing. Černým
 a investorem obcí Žim, při pravidelných kontrolních dnech stavby.
 

Stavbu tvoří dva objekty:

 -Objekt „A“ kde se vybudovalo 10 bj. z toho jeden byt je upravitelný
    a to v I.NP číslo bytu 1.A
 -Objekt „B“ kde je vybudováno 5 bj. v 2NP a 3 NP. V 1NP je kotelna s
    dvěma ekologickými kotli EKOEFEKT, uhelna a společné prostory
    pro ukládání věcí nájemníků.

Oproti stávajícímu projektu musel být vybudován pro kotelnu dvouprůduchový
   komín u štítu budovy „B“
Objekty jsou napojeny na veřejnou vodovodní síť a telefonní síť.
Televizní anténa je společná pro oba objekty.
 Kanalizační přípojky z objektů jsou napojeny do ČOV,
   kterou obec vybudovala    pro tyto objekty, společně s kanalizací vedené
   do vodoteče Žímského potoka.

-ČOV a kanalizace byla budována v rámci samostatné  akce  obce Žim.
-Přípojka elektřiny NN byla vybudována dodavatelem el. energie ČEZ a.s.

 Obec vybudovala přístupové chodníky k objektům, které nebyly financovány
   z SFRB.


Finanční náklady:

 Faktury hrazené  z dotace SFRB – 8.250 tis. Kč. dodavateli HAVI Teplice

č. faktury                částka                   datum vystavení   uhrazeno
 51200127                847.089,-Kč.          8.12 .2005           Česká spořitelna

 51200145                238.457,-Kč           12.1. 2006           Česká spořitelna

 61200006                924.347,-Kč.           6.3. 2006            Česká spořitelna

 61200015             1.691.861,-Kč.           6.4. 2006            Česká spořitelna

 61200030                975.668,-Kč.           7.5. 2006            Česká spořitelna

 61200041             3.139.009,-Kč.          14.6. 2006           Česká spořitelna

 61200045                433.569,-Kč.           3.7. 2006           Česká spořitelna

 Celkem                8.250.000,-Kč. 
 


Faktury hrazené  z úvěru 2.100 tis. Kč.od Komerční banky v Teplicích
 na dokončení akce:                

č. faktury            částka                 datum vystavení       uhrazeno
 61200046           1.053.985,-Kč.           3.7. 2006            z úvěru KB Teplice
 61200051           1.046.015,-Kč.         17.7. 2006            KB Teplice
                              87.275,-Kč.                                     z účtu obce
 
 Celkem  z úvěru  od KB v Teplicích:   2.100.000,-Kč
Obec Žim z vlastnívh prostředků             87.275,-Kč

 

Faktury za zhotovení projektové dokumentace a doplňky v projektu urazené
  obcí Žim ze svých prostředků firmě ISPIA ing. Černý Jaroslav Želénky

č. faktury            částka                  datum vystavení        uhrazeno
 02/04                  141.750,-Kč.         23.1. 2004              z prostředků obce
 11/06                    13.804,-Kč.         23.3. 2006              z prostředků obce
 Celkem               155.554,-Kč.  

 

Faktury za provedení výběrového řízení – veřejné soutěže a za provádění
  stavebního dozoru firmě Investing s.r.o.Teplice, Zelená ul, Teplice

č. faktury             částka                   datum vystavení      uhrazeno
 1302005               66.853,-Kč.           21.9. 2005             z prostředků obce
 082006               5.972,50 Kč.            19.1 2006             z prostředků obce
 392006             23.151,80 Kč.           13.3. 2006             z prostředků obce
 512006             42.357,50 Kč.             6.4. 2006             z prostředků obce
 702006             18.001,80 Kč.           15.5. 2006             z prostředků obce
 872006             57.916,90 Kč.           13.6. 2006             z prostředků obce
 Celkem            214.253,50Kč.

 

Další finanční náklady na zajištění akce „Rekonstrukce domu čp.7 v Žimu“
hrazené z vlastních prostředků obce Žim

 Zhotovení výkazu výměr a aktualizace a změna rozpočtu Zbyněk Jarolím

 Faktura č. 140/2004          částka 15.292,-Kč.                 z prostředků obce
             023/2005                         1.880,-Kč.                 z prostředků obce
 Celkem                                      17.172,-Kč.

 

 

Česká pošta – centrální adresa – zveřejnění veřejné soutěže

  Částka:   1900,-Kč. + 1050,-Kč.                        celkem             2.950,-Kč.

 
Vodovodní přípojka pro dům čp 7 v Žimu – SČVK Teplice

Částka:                                                                                  17.850,-Kč.


Kabelová elektro přípojka NN pro dům čp 7

Částka:                                                                                150.000,-Kč


Hlavní pojistková skříň elektro NN

Částka:                                                                                5.069,40,-Kč.


Vodohospodářské projekty – dokumentace pro územní řízení ČOV a
  kanalizace pro bytový dům čp. 7 v Žimu – 15.Bj.

Částka:                                                                                    7.710,-Kč.


Vodohospodářské projekty – dokumentace pro stavební povolení ČOV a
 Kanalizace pro bytový dům čp 7 v Žimu – 15.Bj

Částka:                                                                                  16.541,-Kč


Realizace stavby ČOV a kanalizace pro bytový dům čp. 7 v Žimu – 15.Bj.
 Dotace Kraj. Úřadu Ústeckého kraje –

Částka                                                                                  413.491,-Kč.        

     


Vlastní prostředky obce Žim

Částka                                                                                  177.211,-Kč.


Geodetické práce pro ČOV – zaměření trasy kanalizace

Částka:                                                                                 2.796,50 Kč.


Režijní platby: kopírování, kolky atd.

Částka:                                                                                 4.967,10 Kč.


Úroky z úvěru

Částka:                                                                                  19.911,-Kč.

Celkem  náklady na rekonstrukci domu čp. 7              11.642.750,-Kč.                         
 
 
Kopie faktur v celkové částce 8.250 tisíc Kč. hrazené z dotace ze SFRB
 jsou přílohou Závěrečné zprávy.
 

 Obec Žim hodnotí tuto rekonstrukci, jako velice dobře investované finanční
   prostředky. Hlavním důvodem je zajištění bydlení pro občany s omezeným
   příjmem, a také záchrana dvou objektů, které byly v havarijním stavu a
   ohrožovaly občany(hlavně děti) na životech, jelikož předchozí majitel již
  žije mimo území ČR a nebylo možné, aby zajišťoval nebezpečnou a
   ohrožující stavbu.

 Objekt se nachází ve středu obce, čímž vzhled návse byl před rekonstrukcí
   nepěkný.

 Obec Žim si velice cení rozhodnutí Státního fondu rozvoje bydlení ČR o
   přidělení dotace, bez které by naše obec nebyla schopna tento objekt
   zrekonstruovat.
 

 V Žimu dne 5. února 2007

                                                   Za obec Žim:  Zdeněk Haramul


12. 2. 2007 Zobrazit méně

Stránka

  • 1